लागू औसधको हालको स्थिती र रोकथाममा वार्डको सक्रियता कस्तो छ त ? मोद कुमार महतो , क्षिनपा -८